• Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
    8 năm trước eweb 0
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM HỌC 2015-2016– Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ký ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/1/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng v[...]
  • Học viện Chính sách và Phát triển
    8 năm trước eweb 0
    Ngày 04 tháng 01 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 10/QĐ-TTg thành lập Học viện Chính sách và Phát triển. Đây là trường công lập trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. [...]